HomePortalCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share | 
 

 jaklub.exe

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
Dustination

avatar

  Random
  2788
  Dustination

PostSubject: jaklub.exe   Fri Sep 13, 2013 12:54 pm

h̎ͬ̓҉̗̱̭ě̩͙̰͆ͤͨĺ͍̺͖̔̊ͦ̚ḷ̡̝͎ͬ͗o̻̭̩̩̱͓͙ͫ ̖̤̈ͩ̆̈͊̒̊f͛̐̾̓̏҉ri̵̜̋̇̏ͩ͐e̪̟͇̐ͯ̌͑ͅn͂͋ͨ͏̠̤͕̱ḑ̣͙̟̤̩̩s̰̠ ̎͏:̴͓̗͙͉̣͉̄̿̔̀̓̿͋ͅ)̳͉̫
̥̫ͩ
̰̒̍̒ͫͪt̮̪̳̟̮̣̱̒̿ͭ̂͊od̬̖̆̾͐̌ͧa̲̖̖ͦ̒ͦ͛ͨ̚y͍̪̣̻̜̌ͤͩͤ̏ͥͮ ̵͍̯̖̘̲͉̂̈͌i͆̆͛̔͜ ̳̱̟̥̱ͅb̧͔̫͎ŗ͔̩̗̜i̲͗͛̃͊ͨ̔̋n̨̝̝̩̺̱͇̲̉ͥ̓g̙͊ͦ̄̾̀ ͖̻̮̟̃̃ͅȳ̮͔̙̻o̸ͬͩ̂̾ͧṳ̱̩̤̳͍̜̊̑̿̌͝ ͯ́ͫͣͪs̴̖̱̀̄ͨp̦̽̀͑̀e͍̰̾ͫͯ̒̀̇ͨc͓̼̝̾ȋ͢a̲̭̐ͨ̊l̩̖̯͐͛ͥ̆̏ ̰̘͉̈̅p̨͗͒a͔͉ͯ̎ͬ͋ͬ̆ͦr̔̈̅ͤ̒ͩͧ͞t̨͇͕͈̯͇̔̚ř̨̩̺̥̹̪̮̲̿́ͧ͛͑̚i̲̲͎͎͌͊́̓̽̃̒͜d̴̮͔͔̥͛̅̌̄g̳͓̦̤̰̳e͏̣͖͍̙̩,̝̖͋ ̇͠j̙̥̗̦̯͈̾ͣ̉́ͭ̂͛a͕͉͖̥̽k̖͚̯̣͔̎̽ͧ͟l͓̻̦̮ͣ̅ͭ͂u̻̺̺ͥb̢̗̞̟̹ͬ ͕͚͓̔̾͑̍͆ͧ̚v͌̏̍̓̒̇̈́͏i̫̳̘̺͓̫d̓ͥ͒͂̂ͨ͘e̱̬͚̱͑ͫ͒ͩo̳͔͍̲͙̻͙̐̔̄̊ ͧ҉͇͉͓̦͍gͪͭͫ͡a̭ͧ̓̆̇̎ͩ̚e̢͍̤͇̮͚̿ͦ̅̂̾!̎͛ͮ̽̂̌
̤̹͙͂̈ͭ̒̐͠ḭ̙̣̲̫̤ͅ ̜̐h̢̯̙̼͍͓̹ò̝̮͖̱ͭ̊ͦ̊ͥ̌p̶̲̒̇ͫ͛ͯ̂ͅĕ͍͈̘͓̱̖̤ͣ͝ ̂ͥyō͚̗̺̖̪̙̊ͬͤͯ̒̓u̸ ̦̞̳̝͙ͦ̈̋ͧeͭͧ̿ͣ̀n̷̲̲̝͍̹͐ͫ͂̓͗ͤj̶̱͑ŏ̳͕͍͇̟̏̾y͈̟͙͎̹̎ ̝ͦ͐a͉̜l͍̜͍̣̓ĺ̻̠̉͋̉̔̌͌,̼̫̞͉̉ͅ ̶͕̑̿ͯͭv͇͖̯͋̈̓ͬ͂ͤ́w̴͕̳̻̰̋̈͛̌̿̌ŕ̰͓͖̠̌̆̂y̛͋̇ͥ̉͋̈́ ̮̳̲͔̠̽͟h̵̩̯̪̲̳̓̌͒ͥ̐͐ͦa͚̬̥̠̼̖̽͂̓̏̓ͩ͝r̩̳̮̣̝͡d̶̦̻̟͍͋̆ͫ̈̄̚ͅ ͚̞͎̓ͮ̒̔w̻̫̰̿o̥̗̗̟̳ͯ͛r̦̊ͧ̓k͇͓͌̒ͬ͆

̅̌̀r̡̰͌̌ͨ͂̒͗ͩͅe̗̣͈͂ͦ̈ͦͦ̚͝m̱̱̐ͯͧȅ͔͓̯̍͐͋m̬̜̩̝̂ͤͦͩ̎̚b̟̮͓̯͛͌͗̋͠ ҉͎͓̹t̶͖̬̓̈̏ͪo̗̺̦͕̬̯̹ͬ͛͗ ̻ͮ̄k͕̯ͥe̬͓̫̯͇ͯ̉̀͝é̼̮p̳̗̤̜̋ͮ͋̈́͌͆ ͔̗̜̤ͧ̊̃̿ͮ͗ͨ


ş͎̩͓̟̥̺͎oͯͦͣͣ̅́̚u̩ͭn̛̖͇͕̭̰ͯd̞͈͐̓͂ͧͣͫ ̏̀ͦͯ̅̓̚m̙͉̜̤̐ͬ̋̃ͣͨͦ͜i̷ǹ̸̳̱̥̭̬̂̌ṵ͙̘̳͒ͅm̩̒̏̌͢ŭ̜̭̦̦̲̻̉͢m̼̭͔̗͎̏̔̆̉ ̤̺̣͋ͧ̄ͨ̾͝for max enjoy:̭̠̋ͮͦ͜)̞̺̙̝̰̟̺̐̑̉ͪͨ̎͞


http://www.mediafire.com/download/ad9r18ad59j90bb/jak.rar

_________________
Back to top Go down
View user profile http://projectcrusade.forumotion.com/
rexos
Level 5 CPU
avatar

  Random
  300

PostSubject: Re: jaklub.exe   Fri Sep 13, 2013 1:11 pm

help im having nightmares of jak butt fucking me aaaaaaaaa
Back to top Go down
View user profile
Dry  4607

PostSubject: Re: jaklub.exe   Fri Sep 13, 2013 1:12 pm

where i come from theyre called wet dreams
Back to top Go down
View user profile
Sparlock

avatar

  Ryu
  5261
  Ganonthegreat

PostSubject: Re: jaklub.exe   Fri Sep 13, 2013 1:33 pm

Dry wrote:
where i come from theyre called wet dreams
Surely even then they're technically "Dry" Dreams.
Back to top Go down
View user profile http://steamcommunity.com/id/Ganonthegreat/
madam im adam
Level 5 CPU


  472

PostSubject: Re: jaklub.exe   Fri Sep 13, 2013 1:50 pm

doesn't even change the desktop smh
what was the thing in the upper left corner tho i couldn't see
Back to top Go down
View user profile
rexos
Level 5 CPU
avatar

  Random
  300

PostSubject: Re: jaklub.exe   Fri Sep 13, 2013 3:29 pm

[quote="Dry"]where i come from theyre called wet dreams[/quote]
yeah but his face is like falling off so its pretty scary
Back to top Go down
View user profile
♠ Ace ♠
Level 4 CPU
avatar

  220

PostSubject: Re: jaklub.exe   Fri Sep 13, 2013 8:34 pm

Is it a virus
Back to top Go down
View user profile
rexos
Level 5 CPU
avatar

  Random
  300

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sat Sep 14, 2013 6:35 am

why dont you download it and find out
live your life a little
Back to top Go down
View user profile
C_Mill24
Level 9 CPU
avatar

  Random
  2072
  C-Mill24

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sat Sep 14, 2013 7:00 am

If Dry ever has a wet dream, he'll drown. But if Wet has a Dry dream, he'll die. Either way, Dry/Wet is screwed.
Back to top Go down
View user profile
Dustination

avatar

  Random
  2788
  Dustination

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sat Sep 14, 2013 4:58 pm

madam im adam wrote:
doesn't even change the desktop smh
what was the thing in the upper left corner tho i couldn't see
i am proud to introduce newest crusade newcomer
mixed trainer!


_________________
Back to top Go down
View user profile http://projectcrusade.forumotion.com/
madam im adam
Level 5 CPU


  472

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sat Sep 14, 2013 5:35 pm

so making Blitz blitz at the end was pretty intentional i take it
Back to top Go down
View user profile
C_Mill24
Level 9 CPU
avatar

  Random
  2072
  C-Mill24

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sat Sep 14, 2013 6:01 pm

Dustination wrote:
madam im adam wrote:
doesn't even change the desktop smh
what was the thing in the upper left corner tho i couldn't see
i am proud to introduce newest crusade newcomer
mixed trainer!

Is his real name Drew Carrey? Because he looks like Drew Carrey.
Back to top Go down
View user profile
Guest
GuestPostSubject: Re: jaklub.exe   Sat Sep 14, 2013 6:28 pm

C_Mill24 wrote:
Dustination wrote:
madam im adam wrote:
doesn't even change the desktop smh
what was the thing in the upper left corner tho i couldn't see
i am proud to introduce newest crusade newcomer
mixed trainer!

Is his real name Drew Carrey? Because he looks like Drew Carrey.
His first name is Jake, but that's all I know.
Back to top Go down
Dustination

avatar

  Random
  2788
  Dustination

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sat Sep 14, 2013 6:32 pm

Jacob Keith ;Dongssland:

_________________
Back to top Go down
View user profile http://projectcrusade.forumotion.com/
AEM

avatar

  Geno
  1760
  Ariand54321

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sun Sep 15, 2013 2:33 am

probably doesnt work on macs
Back to top Go down
View user profile
Gamey DJ
Level 6 CPU
avatar

  Ristar
  697
  nah

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sun Sep 15, 2013 6:16 am

C_Mill24 wrote:
Dustination wrote:
madam im adam wrote:
doesn't even change the desktop smh
what was the thing in the upper left corner tho i couldn't see
i am proud to introduce newest crusade newcomer
mixed trainer!

Is his real name Drew Carrey? Because he looks like Drew Carrey.
More like Jim Carry.
Back to top Go down
View user profile
C_Mill24
Level 9 CPU
avatar

  Random
  2072
  C-Mill24

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sun Sep 15, 2013 6:27 am

Gamey DJ wrote:
C_Mill24 wrote:
Dustination wrote:
madam im adam wrote:
doesn't even change the desktop smh
what was the thing in the upper left corner tho i couldn't see
i am proud to introduce newest crusade newcomer
mixed trainer!

Is his real name Drew Carrey? Because he looks like Drew Carrey.
More like Jim Carry.
I don't see Jim, I see Drew.
Back to top Go down
View user profile
Slissith

avatar

  Bowser
  2277
  ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sun Sep 15, 2013 6:58 pm

From my experience, Jak is very gentle. He doesn't look like it, does he?

_________________
Cobra Bubbles wrote:
Your expectations were too simple and downright stupid.
I mean really? "No character will have their testicles hang out"?
Thanks to you, I had to add two new rules.

VultureDuck wrote:
Crusade is a man's game

Jaklub wrote:
Post count ain't gonna raise itself.

Jaklub wrote:
this count down won't be uploaded to youtube, better enjoy it now.

Lego_Shaq wrote:
please dont think im actually racist

SmashBros._L0ver wrote:
fuck you slissith go to hell Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Back to top Go down
View user profile
Gamey DJ
Level 6 CPU
avatar

  Ristar
  697
  nah

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sun Sep 15, 2013 8:25 pm

C_Mill24 wrote:
Gamey DJ wrote:
C_Mill24 wrote:
Dustination wrote:
madam im adam wrote:
doesn't even change the desktop smh
what was the thing in the upper left corner tho i couldn't see
i am proud to introduce newest crusade newcomer
mixed trainer!

Is his real name Drew Carrey? Because he looks like Drew Carrey.
More like Jim Carry.
I don't see Jim, I see Drew.
No.. *sigh* I'm comparing him to Jim Carrey (the actor). Y'know.... Because Jim has terrible jokes... Aww forget it. You ruined the joke. JK
Back to top Go down
View user profile
C_Mill24
Level 9 CPU
avatar

  Random
  2072
  C-Mill24

PostSubject: Re: jaklub.exe   Sun Sep 15, 2013 8:44 pm

Gamey DJ wrote:
C_Mill24 wrote:
Gamey DJ wrote:
C_Mill24 wrote:
Dustination wrote:
madam im adam wrote:
doesn't even change the desktop smh
what was the thing in the upper left corner tho i couldn't see
i am proud to introduce newest crusade newcomer
mixed trainer!

Is his real name Drew Carrey? Because he looks like Drew Carrey.
More like Jim Carry.
I don't see Jim, I see Drew.
No.. *sigh* I'm comparing him to Jim Carrey (the actor). Y'know.... Because Jim has terrible jokes... Aww forget it. You ruined the joke. JK
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
PostSubject: Re: jaklub.exe   

Back to top Go down
 
jaklub.exe
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Power Bomberman by Jaklub

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 ::  :: Spam Section-
Jump to:  
Make a forum | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion